Skip to main content

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ? ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਹਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ. ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਬਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਚੋਣਦਾਰੀ ਕਵਰੇਜ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਚੋਣਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ comfortability ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਜਦ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ sifting ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ, ਕਿਉਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵਖਕਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟਸ ਕੰਪੈਰ ਕਰੋ. ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਹਾਦਸੇ, ਜਾਂ DUI ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ, ਵੱਡੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਤੇ ਛੂਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਲਾਇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਟੇਨਸ਼ੀਲ਼ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਹੀ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅੱਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਦਰ ਸੰਭਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, negotiate terms that are right for you. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੋਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਬੀਮਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਨੀਤੀ' ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸੂਰਾਂਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸੂਰਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ renegotiate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ।

ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਬੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ visit the Ministry of Transportation site.

Close Menu