Skip to main content

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗਰੈਜੁਏਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਾਈਡ


ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਨਸਾਨ ਲਾਇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾ-ਜਾਹੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆਵਾ-ਜਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੱਸ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ G ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਰੈਜੁਏਟਿਡ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ G1 ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਇਸੰਸ, G2, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਜੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕਦਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ G1 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
G1

ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ Official Ministry of Transportation Drivers’ Handbook.ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

G1 ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ DriveTest ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਯੋਗ ID ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਥੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ G1 ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਵਜੇ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, 400-ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ 0.00 ਦਾ ਹੋਣਾ।

G2

ਰੋਡ ਟੈਸਟ

ਘਟੋ-ਘਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਵੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ G2 ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲੈਸਨ ਓਹੋ ਮਿੰਸਟ੍ਰੀ ਓਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਉਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ G2 ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਬੀਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ G2 ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਨਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ, ਅਤੇ ਲੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ G2 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ G1 ਦੀ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

G

ਪੂਰਾ ਲਾਇਸੰਸ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ G2 ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਲਾਇਸੰਸ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਟੈਸਟ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, 3-point turns and parallel parking. ਆਪਣੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ, ਵੈਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

Close Menu